Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante imprimare
Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
26.08.2021    

 

 

 

Anunț

cu privire la organizarea concursului

pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Ministerul Justiţiei anunță concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

            - director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești;

            - consultant superior în Direcția agent guvernamental;

           - consultant superior în Direcția contencios.

 

            Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82).

Proba scrisă are drept scop testarea cunoștințelor și abilităților necesare pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor funcției publice. Întrebările pentru proba scrisă se elaborează în baza bibliografiei concursului.

 Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi plasată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției, la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs” și pe panoul informațional de la sediul Ministerului.

 

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          cunoaşte limba română;

-          nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

-          în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

-          îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

 

III.  Persoanele interesate urmează să depună prin poştă sau e-mail Dosarul de concurs[1], care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

-          formularul de participare  (poate fi descărcat aici);

-          copia buletinului de identitate;

-          copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei și Cercetării);

-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-          documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019);

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

-          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

 

 

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 16 septembrie 2021.

telefon de contact: +373 22-201-404;

e-mail: natalia.graur@justice.gov.md;

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82;

persoana de contact: Graur Natalia, șef Serviciu resurse umane și probleme speciale.[1] NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 12127046     Soluție
 
Servicii
Close