Prima / Comunicate de presă » ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
08.11.2018    

Acest concurs se organizează în condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu Ordinul Ministrului Justiției nr. 574 din 26 octombrie 2018 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj  internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acțiunea înaintată de către Tatiana PLATON împotriva Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Consulatului General al Republcii Moldova de la Milano, pendinte în faţa Curţii de Apel din Bologna, Republica Italia; 

 

Esenţa litigiului constă în următoarele: Doamna Tatiana Platon a fost angajată în calitate de colaborator tehnic în cadrul Consulatului General al RM la Bologna la data de 03.03.2008, în baza contractului individual de muncă nr. 3. Ulterior, prin contractele individuale de muncă nr. 5 din 03.03.2009 și nr. 9 din 03.03.2010, și contractele de prestări servicii nr. 12 din 01.01.2011, nr. 15 din 01.01.2012 și nr. 24 din 31.05.2013. Ultimul contract a încetat ca urmare a închiderii misiunii consulare de la Bologna în conformitate cu HG nr. 944 din 22.11.2013.

În demersul lor, avocaţii dnei Platon au solicitat despăgubiri, solitar sau în comun, din partea Consulatului General al RM la Milano, MAEIE sau Guvernul Republicii Moldova, în sumă de 263.833, 53 EURO, plată pentru retribuirea necorespunzătoare a muncii reclamantei.

Urmare a hotărârii Tribunalului din or. Bologna, instanţa a admis parţial cererea dnei Platon, după ce a constatat competența instanței ordinare italiene cu privire la raportul de muncă dintre părți în perioada 03.03.2008 - 31.12.2010 şi a obligat Republica Moldova de a plăti acesteia suma de 47628,31 Euro.  În consecință, a condamnat reclamații, în mod solidar, pentru plata în favoarea reclamantului a diferențelor salariale care îi revin acesteia și care trebuie calculate, cu referire la raportul de muncă încheiat între părți în perioada 3.3.2008 până la 31.12.2010 , având în vedere remunerarea lunară generală de facto de 2.187,12 Euro, minus suma deja primită de aceasta pe parcursul relației de muncă, pe lângă dobânzile legale și reevaluarea monetară;

Pentru perioada contractelor din data de 01.11.2011, 01.01.2012, 01.01.2013 și 31.5.2013, instanţa a acceptat derogarea jurisdicției italiene în favoarea jurisdicției Republicii Moldova.

I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216 pe data de 3 decembrie 2018, ora 16.00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

II. Cerinţe faţă de candidat:

-          La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţei de recurs din Republica Italia  (Roma);

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţă de reprezentare în faţa instanţei de recurs din Republica Italia;

-          are experienţă în domeniul litigiilor de drept internaţional privat ;

-          să fie participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz   similar;

-          să cunoască limba italiană;

III. Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

-          a participat în calitate de reprezentant al statului într-un litigii de muncă ;

-          a participat în calitate de reprezentant al statului într-un litigiu de drept internaţional privat.

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor

-          acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acțiunea înaintată de către Tatiana PLATON împotriva Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Consulatului General al Republcii Moldova de la Milano, pendinte în faţa Curţii de Apel din Bologna, Republica Italia;

-          efectuarea analizei materialelor cauzei, a legislaţiei naţionale şi internaţionale aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării calitative și eficiente la instanţa de recurs din Republica Italia;

-          participarea, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova pe cauza sus-numită la instanţa de recurs din Republica Italia;

-          formularea, redactarea şi prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea în prealabil cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor procedurale care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală întreprinsă;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau străine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în Euro (EUR) suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare la fiecare etapă procesuală şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova pînă la soluţionarea definitivă a cazului de către instanţa de judecată.

Preţul total propus va include atît onorariile, cît şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful / onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Suma cheltuitelor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în euro (EUR).

VI. Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii:

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII. 

VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 3 decembrie 2018, ora 15.30, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-407, persoana de contact Constantin CACHITA, e-mail: constantin.cachita@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant "________________________"

"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

A nu se deschide pînă la orele 16.00, ora locală, 3 decembrie 2018. A se deschide doar de     Comisia de Selectare".

IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei. 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11715967     Soluție
 
Servicii
Close