Prima / Anunțuri » Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
30.12.2013    

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 216-220, art. 826) se anunţă concurs de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi   pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii de Apel, Paris, în acţiunea de contestare a sentinţei arbitrale din 25 octombrie 2013 în procesul de arbitraj internaţional „ООО Энергоальянс" (Ucraina) împotriva Republicii Moldova.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului:

 Concursul se va desfăşura în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216, pe data de 17 ianuarie  ora  14.00.

Cerinţe faţă de candidat:

La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi naţionale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în  instanţele judecătoreşti franceze, inclusiv în fața Curții de Apel din Paris.

 În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Reieșind din particularitățile cauzei, în special din faptul că este necesară contestarea unei sentințe de arbitraj internațional în fața unei instanțe franceze de drept comun într-o cauză care are drept obiect un litigiu privind pretinsa încălcarea de către Republica Moldova a obligației sale conform Articolului 10 (1) al Tratatului Cartei Energiei (TCE) de creare a condițiilor stabile, echitabile, favorabile și transparente în privința Investiției Investitorului, în special încălcarea obligației de "tratament just și echitabil", candidatul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

a) este avocat și dispune de dreptul de a pleda în fața instanțelor franceze de drept comun, inclusiv în fața Curții de Apel din Paris;

b) are experiență de reprezentare în fața instanțelor de drept comun din Franța;

c) are experiență în domeniul reglementărilor franceze de arbitraj și în domeniul arbitrajului internaţional;

d) să fi participat în calitate de reprezentant cel puțin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internațional care a avut drept obiect un litigiu privind protejarea investițiilor;

e) să dispună de capacitatea de a coordona activitatea membrilor echipei și să asigure depunerea cererii motivate de desființare a sentinței arbitrale cel tîrziu pînă la data de 24 aprilie 2014.

Se consideră avantaje, în ordine descrescătoare, și va fi selectat în mod prioritar candidatul care a depus o ofertă avantajoasă din punct de vedere economic și:

a) are experiență în domeniul contestării sentințelor de arbitraj internațional la Curtea de Apel din Paris;

b) are experiență în domeniul contestării sentințelor de arbitraj internațional în alte instanțe decît Curtea de Apel din Paris;

c) are experiență în calitate de avocat de cel puțin 10 ani;

d) a participat în calitate de reprezentant în apel în fața Curții de Apel din Paris pe cel puțin un caz în ultimii cinci ani;

e) are oficii sau reprezentanțe în Franța și Republica Moldova;

f)  este membru al baroului din Paris.

Cerințe generale cu privire la prestarea serviciilor

a) acordarea de asistență juridică Republicii Moldova pe cauza de contestare a sentinţei arbitrale din 25 octombrie 2013 în procesul de arbitraj internaţional „ООО Энергоальянс" (Ucraina) împotriva Republicii Moldova;

b) analiza materialelor cauzei, a legislației aferente, precum și a jurisprudenței relevante și identificarea soluțiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în fața instanțelor franceze;

e) participarea, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova pe cauza sus-numită în fața instanțelor și autorităților franceze;

f) formularea, redactarea și prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligența a atribuțiilor de reprezentare;

g) consultarea cu statul reprezentat a pozițiilor și acțiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

h) informarea părții reprezentate despre evoluția procesului, după fiecare ședință sau acțiune procesuală;

i) depunerea diligenței și prudenței maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiții.

Lista documentelor pentru participare la concurs:

Setul de documente pentru participarea la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau copie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a) cererea de participare la concurs, cu indicarea cuantumului onorariului solicitat (în lei moldoveneşti);

b) documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
 - pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

- pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;

c) curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi străine şi/sau prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a companiei de avocaţi străine;

d) documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională.

Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 16 ianuarie 2014, ora 17.00, et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. 0-22 201-431,  persoana de contact Castraveţ Oxana.

 Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, la adresa şi în termenul indicat supra.

Documentele care vor fi expediate prin poștă se consideră că au fost depuse în termen dacă au fost depuse la poștă pînă la 16 ianuarie inclusiv.

 Prețul ofertei trebuie să includă onorariul pentru fiecare oră facturată și suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova pînă la soluționarea definitivă a cazului în fața instanțelor franceze de drept comun. 

În preţul ofertei trebuie să fie incluse şi sumele necesare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor reprezentantului legate de executarea atribuţiilor de prestare a serviciilor reprezentanţă.

 

Avis

visant l'organisation et le déroulement d'un concours afin de sélecter un cabinet/bureau associé d'avocats, y compris des avocats étrangers/sociétésd'avocats étrangères, pour représenter les intérêts de la République de Moldova

Selon la Décision du Gouvernement No. 764 du 12 octobre 2012 concernant la représentation des intérêtsde l'Etat devant les tribunaux et les institutions d'arbitrage nationales et internationales (le Journal Officiel de la République de Moldova, 2012 , No. 216-220, art.  826) on annonce un concours de sélection d'un cabinet/bureau associé d'avocats pour représenter les intérêts de la République de Moldova devant la Cour d'appel deParis, dans l'action de contestation de la sentence arbitrale du 25 octobre 2013 durant le procès d'arbitrage international "ООО Энергоальянс" (Ukraine) contre la République de Moldova.

La date, l'heure et le lieu du déroulement du concours :

Le concours aura lieu auprès du Ministère de la Justice de la République de Moldova, MD-2012, la municipalité de Chisinau,82, rue 31 August 1989, off.  227, le 17 janvier, 14.00 h.   

Exigences envers le candidat :

Au concourspeut participer toute personne physique qui est titulaire d'une licence d'avocat, ainsi que les bureaux individuels ou associés ou les sociétés d'avocats nationales ou étrangères, qui ont la qualification et les compétences professionnelles nécessaires et qui ont le droit d'exercer la profession d'avocat, plaider et agir au nom de leurs clients et de les représenter devant les tribunaux français, y compris devant la Cour d'Appel de Paris.

Au cas des avocats étrangers/sociétés d'avocatsétrangères, il est obligatoire pour eux de participer au concours en partenariat avec les cabinets/bureaux d'avocats de la République de Moldova.

 Résultant desparticularités de l'affaire, en particulier du fait qu'il est nécessaire la contestation d'une sentence d'arbitrage international devant un tribunal françaisde droit commun dans une affaire portant sur un différend concernant la prétendue violation par la République de Moldova de son obligation en vertu de l'Article 10 (1) de la Traité de  la Charte de l'Energie (TCE) pour créer les conditions stables, équitables, favorables et transparentes en ce qui concerne l'Investissement de l'Investisseur , particulièrement la violation de l'obligation de "traitement juste et équitable", le candidat doit satisfaire cumulativement les conditions suivantes:

a) est un avocat et a le droit de plaider devant les tribunaux français de droit commun, y compris devant la Cour d'appel de Paris ;

b) possède une expérience dans la représentation devant les tribunaux de droit commun en France ;

c) possède une expérience dans les réglementations françaises d'arbitrage et dans le domaine d'arbitrage international ;

d) d'avoir participé en tant que représentant au moins une fois, dans les cinq dernières années, dans un cas d'arbitrage international qui a eu pour objectif un différend relatif à la protection des investissements ;

e) posséder la capacité de coordonner les activités des membres de l'équipe et assurer la présentation de la demande motivée de l'abolissement de la sentence arbitrale le dernier jour le 24 avril 2014. 

Il est considéré comme avantages, par ordre décroissant, et sera sélectionné prioritairement le candidat qui a déposé une offre avantageuse sur le plan économique et:

a) possède une expérience dans le domaine de la contestation des sentences d'arbitrage internationaldevant la Cour d'Appel de Paris ;

b) possède une expérience dans le domaine de la contestation des sentences d'arbitrage international devant d'autres Instances que devant la Cour d'Appel de Paris ;

c) possède une expérience d'avocat pendant au moins 10 ans

d) a participé en tant que représentant dans l'appel devant la Cour d'Appel de Paris dans un cas au moins dans les cinq dernières années ;

e) détient des bureaux ou des représentations en France et dans la République de Moldova ;

f) est membre du Barreau de Paris.

Des exigences générales visant la prestation des services

a) offrir  des services d'assistance juridique pour la République de Moldova au cas de contestation de la sentencearbitrale du 25 octobre 2013 dans le procès d'arbitrage international "ООО Энергоальянс" (Ukraine) contre la République de Moldova ;

b) analyserles matériaux de l'affaire, de la législation afférente, ainsi que la jurisprudence pertinente et l'identification des solutions juridiques au but de la représentation effective devant les tribunaux français ;

c) participer, en tant que représentant de la République de Moldova sur le cas ci-dessus nommé devant les tribunaux et les autorités françaises ;

d) élaborer, rédiger et présenter tous les documents de procédure nécessaires à l'exécution avec diligence maximale des pouvoirs de représentation ;

e)  consulter ensemble avec l'État représenté les positions et les actions qui suivent à être menées sur l'affaire en question ;

f)  informer la partie représentée sur l'évolution du procès, après chaque action ou réunion processuelle;

g) prouver de la diligence et prudence maximaleafin d'assurer la représentation des intérêts de la République de Moldova dans des meilleures conditions.

La liste des documents pour la participation au concours :

L'Ensemble des documents pour la participation au concours doit contenir les documents qui suivent, en original ou copie, élaborés  dans la langue d'Etat ou traduits, selon les modalités fixées par la loi

a) la demande de participation au concours, avec l'indication du montant de l'honoraire demandé (en lei MDL) ;

b) des documents prouvant la capacité d'exercer l'activité professionnelle:

-pour les cabinets/bureaux associés d'avocats de la République de Moldova-la copie de la carte d'identité, de la licence de l'avocat et/ou des membres du bureau associés d'avocats et le certificat d'attribution du code fiscal délivré par l'organisme fiscal où il a /ont  son siège déclaré;

-pour les avocatsétrangers-sociétésd'avocats étrangères- et les documents d'organisation et enregistrement, d'attestation ou affiliation professionnelle, conformément aux dispositions de la législation du pays d'origine ;

c) curriculum vitae (CV) de l'avocat étranger/ des membres de la société d'avocats étrangers et/ou la présentation de l'historique et de l'expérience professionnelle de la société d'avocats étrangère ;

d) actes justificatives attestant le fait que l'avocat étranger/le bureau associé/la société d'avocats étrangère détiennent l'assurance validede responsabilité civile professionnelle.

Pour la participation au concours on ne paie pas un frais. 

La date limite pour la réception et l'enregistrement des documents relatifs au concours : 16 janvier 2004, à 17.00h., Ier étage, off.128 (secretariat) tel.0-22 201-431, la personne à etre contactée CastravetOxana.

 Les offres seront présentées sous enveloppe cacheté, à l'adresse et dans le délai indiqué ci-dessus.

Les documents qui seront envoyés par courrier sontconsidérésêtre  déposés dans le délai si ceux-ci ont été déposés au bureau de poste jusqu'au 16 janvier y compris.

Le montant de l'offre doit inclure l'honoraire pour chaque heure facturé et le montant de limite maximale pouvant être sollicité à l'accomplissement de tous les documents nécessaires et utiles aux fins de la représentation des intérêts de la République de Moldova jusqu'au règlement définitif de l'affaire devant les tribunaux français de droit commun.

Dans le montant de l'offre doivent être comprises et les montants nécessaires pour le recouvrement de toutes dépensesdu représentantlégal qui doit exécuter tous les attributions de prestation des services de représentation.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654617     Soluție
 
Servicii
Close