Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
19.09.2019    

Ministerul Justiţiei anunţă

organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova

 

În condiţiile Hotărârii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată pe 19.10.2012, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu ordinul ministrului Justiției nr. 239 din 16 septembrie 2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acţiunea înaintată de LLC Energoalliance (Ucraina) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoașterea și executarea sentinței arbitrajului AD HOC (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

La 23 august 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a admis cererea LLC Energoalliance şi a recunoscut sentința arbitrajului AD HOC (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA prin care a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul LLC Energoalliance OOO (Ucraina) a sumei de 195 547 212 lei ce reprezintă costul investiției  reclamantului, suma de 357 917 008 lei ca procente la suma de 195 547 212 lei pentru perioada de pînă la 31 mai 2012, suma de 39 417 175 lei ca procente la suma de 195 547 212 lei pentru perioada  01 iunie 2012 – 25 octombrie 2013, suma de 200 000 dolari SUA în calitate de costuri și cheltuieli pentru asistența juridică acordată și suma de 340 000 dolari SUA ce reprezintă  cheltuielile de arbitraj suportate de reclamant.

Nefiind de acord cu hotărîrea în cauză, la 30 august 2019 reprezentantul statului din prima instanţă a declarat apel nemotivat la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit).

I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 204, pe 3.10.2019 ora  15:30. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.  

II. Cerinţe faţă de candidat:

-          la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţa în domeniul reprezentării în instanţele judecătoreşti străine sau în instituţiile de arbitraj internaţionale;

-          participarea anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;

-          cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. 

III. Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţional din Statele Unite ale Americii în ultimii cinci ani;

-          litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;

-          a participat în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc. 

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

-          acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de LLC Energoalliance (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) împotriva Republicii Moldova pendinte la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA);

-          analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;

-          participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, pe cauza sus-numită, în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;

-          formularea, redactarea, depunerea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii;

-          contestarea hotărârii judecătoreşti și reprezentarea în instanţa ierarhic superioară, după caz.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs:

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante și prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;

d)      documente doveditoare ce să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

e)      oferta de preţ pentru serviciile solicitate ce va indica în USD (dolari SUA) suma limită maximală ce poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova până la soluţionarea definitivă a cazului în toate instanţele judecătoreşti din Statele Unite ale Americii.

f)       oferta de preţ va cuprinde în mod separat reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii de Apel Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) şi, respectiv, pentru contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară și reprezentare, după caz.

Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi transport, cazare şi alte cheltuieli justificate (după caz).

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel ce indică, pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful / onorariul pe oră şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în dolari SUA (USD).

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii:

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII. 

VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 3.10.2019, ora 15.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova MD – 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,et.1,bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431,  persoana de contact Constantin CACHIŢA, e-mail: constantin.cachiţa@justice.gov.md,  Olga Groza e-mail: olga.groza@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant “________________________”

“Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.   

(LLC Energoalliance)

A nu se deschide până la data 3.10.2019 ora 15:30 ora locală. A se deschide doar de  Comisia de Selectare”.

IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei. 

 

 

Preşedintele şedinţei,
Secretar de stat,
preşedinte al comisiei
                                               Veronica MIHAILOV –MORARU

 

Secretarul Comisiei                                                 Olga GROZA

 

 Anunț Varianta Engleză

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11715851     Soluție
 
Servicii
Close