Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
28.10.2019    

În condiţiile Hotărârii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată pe 19.10.2012, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu ordinul ministrului Justiției nr. 273 din 24 octombrie 2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited (United States District Court Southern District of New York) împotriva Republicii Moldova alături de SA "Gazsnabtranzit" şi SA "Moldovagaz" despre încuviinţarea executării silite pe teritoriul SUA a hotărârii Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ a Federaţiei Ruse din 12 noiembrie 1998 şi încasarea penalităţilor.
Pe 2 iunie 2016, Gater Assets Limited (o companie cu răspundere limitată, organizată în conformitate cu legile Insulelor Virgine Britanice) a iniţiat un litigiu împotriva Republicii Moldova în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA), prin care solicită reînnoirea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva lui SC "Gaznabtranzit" SA, SC "Moldovagaz" SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, prin care s-a dispus la plata prejudiciului, plus dobânda de întârziere.
Cauza are ca obiect reînnoirea hotărârii judecătoreşti din 14 iulie 2000 a Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA), ce a rezultat din recunoaşterea unei sentinţe arbitrale din 12 noiembrie 1998, în urma arbitrajului administrat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse cu sediul la Moscova, în temeiul unei clauze de arbitraj.
La 27 septembrie 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA) a admis acţiunea înaintată şi a dispus recunoaşterea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva lui SC "Gaznabtranzit" SA, SC "Moldovagaz" SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, precum şi încasarea prejudiciului în mod solidar.
I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216, pe 12 noiembrie 2019 ora 15:00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
II. Cerinţe faţă de candidat:
- la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii;
- în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
- are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;
- are experienţă în domeniul reglementărilor internaţionale;
- participară anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
- cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul.
III. Evaluarea ofertelor.
Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:
- are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
- a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţional din Statele Unite ale Americii în ultimii cinci ani;
- litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;
- a participat în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului;
- a participat în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc.
IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:
- acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited împotriva Republicii Moldova alături de SA "Gazsnabtranzit" şi SA "Moldovagaz", pendinte la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul al Doilea (the United States Court of Appeals for the Second Circuit), (SUA);
- analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;
- participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, pe cauza sus-numită, în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;
- formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
- consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
- informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
- depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii;
- contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.
V. Lista documentelor pentru participare la concurs:
Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:
a) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;
b) documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
- pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
- pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;
c) curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;
d) prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;
e) documente doveditoare ce să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;
f) oferta de preţ pentru serviciile solicitate ce va indica în USD (dolari SUA) suma limită maximală ce poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova până la soluţionarea definitivă a cazului în instanţele judecătoreşti din Statele Unite ale Americii.
g) oferta de preţ va cuprinde separat reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul al Doilea (the United States Court of Appeals for the Second Circuit), (SUA) şi respectiv, contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.
Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz).
Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel ce indică, pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful / onorariul pe oră şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.
Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.
Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în dolari SUA (USD).
VI. Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii:
- care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
- care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
- care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII.
VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.
VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 12 noiembrie 2019, ora 14.50, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, et. 1, bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-407, persoana de contact Constantin Cachița, e-mail: constantin.cachița @justice.gov.md Olga Groza, e-mail:  olga.groza@justice.gov.md
Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:
Nume participant "________________________"
"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.
A nu se deschide până la ora 15:00, ora locală, 12 noiembrie 2019. A se deschide doar de Comisia de Selectare".
IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.
X. Comisia are dreptul de a stopa procesul de selectare și desemnare a cîștigătorului pînă la momentul semnării contractului.

Secretar de stat,
preşedinte al comisiei Laurenţiu HADÎRCĂ

 

Secretarul Comisiei Olga GROZA

 

English version

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11716342     Soluție
 
Servicii
Close