Prima / Anunțuri » Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
17.07.2020    

În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu Ordinul Ministrului Justiției nr. 113 din 15 iulie 2020 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei).

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele. La 20 mai 2020 Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC „Avia Invest" SRL, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (o copie a cererii poate fi pusă la dispoziţia participanţilor la concurs sub condiţia respectării confidenţialităţii).

Menționăm că, prin decizia din 25 mai 2020 al arbitrul de urgenţă numit de Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei), a fost respins ca neîntemeiat demersul înaintat de către Komaksavia Airport Invest Ltd cu privire la măsurile de asigurare provizorii.

Totodată, în conformitate cu art. 9 (1) al SCC Rules au fost prezentate observaţiile în legătură cu cererea în arbitraj nominalizată şi numit arbitrul din partea Republicii Moldova.

Se va nota că, administrarea cauze are loc prin intermediul SCC Platform, iar audierile în condiţiile actuale de pandemie se vor organiza on-line, ceea ce nu va face necesară prezenţa la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei).

I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216 pe data de 3 august 2020 ora  10.00. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

II. Cerinţe faţă de candidat:

-          La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          este avocat şi dispune de dreptul de a pleda în faţa Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;

-          are experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;

-          are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;

-          să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu și acționari din cota parte a SC „Avia Invest" SRL.

-          să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.

III. Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă  instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.

-          a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

-          acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei;

-          analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;

-          participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova pe cauza sus-numită la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;

-          formularea, redactarea şi prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs:

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în Euro (EUR) suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova pînă la soluţionarea definitivă a cazului la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm.

Preţul total propus va include atît onorariile, cît şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, cheltuielile de traducere şi printare).

Alte cheltuieli cum ar fi cele legate de transport, cazare, contractarea unui expert, deplasarea martorilor sau taxe de arbitraj nu vor fi incluse în oferta de preţ.     

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful/onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în euro (EUR).

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii:

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII. 

VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 3 august 2020, ora 09.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431,  persoana de contact Constantin CACHIŢA, e-mail:constantin.cachiţa@justice.gov.md

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant "________________________"

"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

A nu se deschide pînă la orele 10.00, ora locală, 3 august 2020. A se deschide doar de     Comisia de Selectare".

IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei. 

 

Preşedintele şedinţei,

Secretar de stat,

preşedinte al comisiei                                                                   Dorin LIȘMAN

Secretarul Comisiei                                                                      Daniel PANTEA

 

 

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10935560     Soluție
 
Servicii
Close