Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
14.04.2021    

În condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată pe 19.10.2012, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 216-220), şi în corespundere cu ordinul ministrului justiției nr. 33 din 2 aprilie 2021 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în cauza remisă spre rejudecare la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA), iniţiată la cererea lui LLC Energoalliance (succesoarea în drepturi LCC Komstroy/LLC SPC Stileks (Ucraina)) împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoașterea și executarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013.

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele: 

La 23 august 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a admis cererea LLC Energoalliance (succesoarea în drepturi LCC Komstroy/LLC SPC Stileks (Ucraina)) împotriva Republicii Moldova şi a recunoscut sentința arbitrajului Ad-Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA dispunînd încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul LLC Energoalliance a sumei de 58 591 058,50 dolari SUA.

Nefiind de acord cu hotărîrea în cauză, la 30 august 2019 reprezentantul statului a declarat apel  la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA).

 

La 15 ianuarie 2021 Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a emis decizia prin care a recunoscut sentința arbitrajului Ad-Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA, însă a remis cauza la rejudecare în prima instanţă cu privire la cuantumul sumei dispuse a fi încasată din contul bugetului de stat al Republicii Moldova.

I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 104, pe data de 30 aprilie 2021 ora  10:00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

II. Cerinţe faţă de candidat:

-          la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;

-          a participat anterioar în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;

-          cunoaşte limba de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul. 

III. Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale sau în instituţie permanentă de arbitraj internaţională din Statele Unite ale Americii în ultimii cinci ani;

-          a reprezentat în litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;

-          a participat în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului;

-          a participat în cauze în care a fost examinată recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti sau a sentinţelor arbitrale etc. 

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

-          acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în cauza LLC SPC Stileks împotriva Republicii Moldova cu privire la recunoașterea și executarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii a sentinței arbitrajului Ad - Hoc (Paris, Franța) din 25 octombrie 2013, pendinte la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA);

-          analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;

-          participarea, în calitate de reprezentant al statului, pe cauza sus-numită, în faţa instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii;

-          formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii;

-          contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs:

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)   cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)   documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine, precum și dovada parteneriatului cu un cabinet/birou asociat de avocați din Republica Moldova;

c)    curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)   prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;

e)    documente doveditoare ce să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)     oferta de preţ pentru serviciile solicitate ce va indica în dolari SUA (USD) suma limită maximală ce poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova până la soluţionarea definitivă a cazului în instanţele judecătoreşti din Statele Unite ale Americii.

Oferta de preţ va cuprinde separat reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) şi, după caz, contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.

Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz).

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel ce indică, pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful/onorariul pe oră şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în dolari SUA (USD).

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii:

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII. 

VII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 29 aprilie 2021, ora 16.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373) 69549145,  persoana de contact Daniel PANTEA, e-mail: daniel.pantea@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant "________________________"

„Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

A nu se deschide până la ora 10:00, ora locală, 30 aprilie 2021. A se deschide doar de  Comisia de Selectare".

VIII. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei. 

Secretar de stat,

preşedinte al comisiei                                                          Tatiana TVERDUN                             


Secretarul Comisiei                                                             Daniel PANTEA

 

 

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10935909     Soluție
 
Servicii
Close