Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
14.04.2021    

 

Ministerul Justiţiei anunţă

organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor"

În condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 216-220), şi în corespundere cu ordinul ministrului justiției nr. 34 din 2 aprilie 2021 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acțiunea înaintată de către SC „Pa & Co International" SRL împotriva Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor" în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos.

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele.

La 24 martie 2014, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" în calitate de Beneficiar și SC „Pa & Co International" SRL  în calitate de Antreprenor a fost încheiat Contractul de reabilitare a drumului M3 Chișinău - Giurgiulești (km 151 + 200 - km 171 + 290 și km 179 + 650 - km 190 + 750), înregistrat sub nr. RSPSP /W4/04.

Conform condițiilor stabilite în Acordul de împrumut cu BERD, contractele de executare a lucrărilor urmau a fi executate în baza normelor tip FIDIC (Condiții pentru Contractele în domeniul Construcției, Ediția armonizată a Băncii de Dezvoltare Multilaterală, din martie 2006, completată și modificată în temeiul Condițiilor Speciale ale Contractului). Astfel, potrivit prevederilor normelor tip FIDIC și a clauzelor contractuale, toate disputele care ar putea fi generate în urma executării prevederilor contractului urmează a fi soluționate în fața Tribunalului de arbitraj internațional (Ad-hoc), conform regulilor de arbitrare UNCITRAL, legea materială (aplicabilă) fiind a Republicii Moldova.

La 08 decembrie 2020, în numele Reclamantului S.C. "Pa & Co International" S.R.L., a fost comunicată Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" notificarea de arbitraj asupra Contractului de lucrări nr. RSPSP/W4/04 Reabilitarea drumului M3 Chișinău - Giurgiulești (km 151 + 200 - km 171 + 290 și km 179 + 650 - km 190 + 750), fiind astfel demarată procedura de soluționare a litigiului prin arbitraj internațional.

Prin notificarea de arbitraj înaintată, S.C. "Pa & Co International" S.R.L. propune ca Secretariatul general al Curții Permanente de Arbitraj, Haga, Olanda, să acționeze ca autoritate desemnatoare, iar cauza arbitrală să fie soluționată de un Tribunal arbitral format din 3 (trei) arbitri.

Compania S.C. "Pa & Co International" S.R.L. solicită ca Tribunalul Arbitral să oblige Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" la achitarea sumelor prestabilite prin Decizia pronunțată de către Comisia de Soluționare a Disputelor la data de 25 mai 2017.

 

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" potrivit prevederilor art. 4 a Regulilor de arbitrare UNCITRAL 2013, la data de 6 ianuarie 2021 a emis Răspunsul la notificarea de arbitraj, fiind expediat în adresa S.C." Pa & Co International" S.R.L.

I. Data, ora şi locul desfășurării concursului: 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir.216 pe data de 29 aprilie 2021 ora  10.00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

II. Cerinţe faţă de candidat:

-          la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;

-          are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;

-          să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;

-          să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.

-          cunoaşterea limbelor de lucru a instituţiei de arbitraj internaţionale.

III. Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;

-          are experiență în domeniul contractelor tip FIDIC (Condiții pentru Contractele în domeniul Construcției, Ediția armonizată a Băncii de Dezvoltare Multilaterală, din martie 2006, completată și modificată în temeiul Condițiilor Speciale ale Contractului);

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în fața Curții Permanente de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos sau la o altă instituție permanentă de arbitraj internațional;

-          a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos sau la o altă instituție permanentă de arbitraj internațional.

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:

-          acordarea de asistenţă juridică pentru Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" în acţiunea înaintată de către S.C. "Pa & Co International" S.R.L. împotriva Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor", în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos;

-          analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos;

-          participarea, în calitate de reprezentant al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pe cauza sus-numită în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos;

-          formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" în cele mai bune condiţii.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs:

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţişi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine și dovada parteneriatului cu un cabinet/birou asociat de avocați din Republica Moldova;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi, companiei de avocaţi locale sau străine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile solicitate care se va indica în euro (EUR), suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pînă la soluţionarea definitivă a cazului în fața Tribunalului arbitral de pe lângă Curtea Permanentă de Arbitraj Internațional, Haga, Țările de Jos.

Preţul total propus va include atît onorariile, cît şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).

Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful/onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în euro (EUR).

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii:

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. V. 

VII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 28 aprilie 2021, ora 16.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431, persoana de contact Daniel PANTEA, e-mail:daniel.pantea@justice.gov.md.

Informații suplimentare/Clarificări asupra litigiului arbitral pot fi înaintate în adresa dnei Livia IONAȘCU, e-mail: ionascu@asd.md, tel. + (373 22) 74 85 94.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant "________________________"

"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

A nu se deschide pînă la orele 10.00, ora locală, 29 aprilie 2021. A se deschide doar de     Comisia de Selectare".

VIII. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.

Preşedintele şedinţei,

Secretar de stat,

Preşedinte al comisiei                                                                   Tatiana TVERDUN

 

 

Secretarul Comisiei                                                                      Daniel PANTEA

 

 

 

 

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10935466     Soluție
 
Servicii
Close