Prima / Servicii / Achiziţii Publice / Informaţii pentru participanţi imprimare
INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE
INSTRUCŢIUNI PENTRU PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Modele de documente pentru participanţii la licitaţie

1. Sursa de finanţare
În scopul achiziţionării rechizitelor de birou solicitate, cantitatea specificată în pct.2 "Lista mărfii solicitate", conform necesităţii  Ministerului Justiţiei este alocată suma necesară din mijloacele bugetare.

2. Participanţii la licitaţie

Participanţii la licitaţie pot fi agenţii economici din Republica Moldova care pot livra marfa solicitată.

3. Originea mărfii

1. Originea mărfii semnifică ţara în care a fost produsă.
2. Originea mărfii nu trebuie să coincidă obligatoriu cu originea Participantului.

4. Cheltuieli de participare

1.    Participantul la licitaţie acoperă toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea documentelor solicitate.
2.    Autoritatea contractantă nu ia parte la acoperirea cheltuielilor Participanţilor şi nu poartă răspundere pentru acestea, indiferent de rezultatele licitaţiei.

5. Informaţia prezentată de Participanţi

Participantul la licitaţie este obligat să studieze toate instrucţiunile, formele, condiţiile incluse în prezentul document. În cazul neprezentării unui anumit document obligatoriu din cele prevăzute în pct. 9 (1), Cap. II, sau prezentării unor documente false, oferta Participantului este respinsă.

6. Precizarea Documentelor pentru participare la licitaţie

1. Participantul la licitaţie poate solicita de la grupul de lucru al Autorităţii contractante explicaţii asupra documentelor de licitaţie (prin scrisoare, fax, telegramă), pe adresa indicată în Fişa informaţională.
2. La orice demers de acest fel, primit până la expirarea termenului de depunere a ofertei, grupul de lucru al Autorităţii contractante  este obligat să răspundă, oferindu-i posibilitate Participantului de a depune oferta corespunzător cerinţelor documentelor de licitaţie.

7. Aplicarea modificărilor în documentele de licitaţie

1. Cu cel puţin 5 zile până la  termenului de depunere a ofertelor, grupul de lucru al Autorităţii contractante  are dreptul de a modifica documentele de licitaţie, fie din propria iniţiativă, fie ca răspuns la demersul unuia sau cîtorva  Participanţi.
2. Modificarea fiind obligatorie, va fi adusă imediat la cunoştinţa tuturor Participanţilor, cărora Ministerul Justiţiei le-a oferit documente de licitaţie.
3. În caz de necesitate, grupul de lucru al Autorităţii contractante  poate prelungi cu cel puţin 5 zile până la  termenul de depunere a ofertelor, astfel încît Participanţii să aibă timp suficient pentru a lua în considerare explicaţiile sau modificările documentelor de licitaţie. Înştiinţarea despre prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi expediat imediat fiecărui Participant, căruia Ministerul Justiţiei i-a oferit documente de licitaţie.

8. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

1. Toate documentele, corespondenţa şi licitaţia se realizează în limba de stat a Republicii Moldova.
2. După caz, documentele pot fi prezentate în orice altă limbă, însă cu anexarea traducerii în limba moldovenească a celor mai importante informaţii.

9. Documentele prezentate de Participanţi
1. Documentele obligatorii, prezentate de către Participantul la licitaţie până la termenul limită de depunere a ofertelor:
a)    Date despre Participant - original - cu aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (modelului nr. 4, Cap. IV);
b)    Garanţia pentru ofertă - original - prezentată în modalitatea prevăzută în pct. 20, Cap. II, (modelul nr.2, Cap. IV) sau în altă formă acceptată de Ministerul Justiţiei;
c)    Oferta - original - potrivit condiţiilor modelului nr. 1, Cap. IV, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
d)    Certificat de înregistrare a întreprinderii - copie - emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
e)    Certificat de atribuire a contului bancar - original - eliberat de banca deţinătoare de cont;
f)    Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor - original - eliberat de Inspectoratul Fiscal;
g)    Ultimul raport financiar - copie - confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
h)    Mostrele rechizitelor de birou propuse - cîte 1 exemplar pentru fiecare poziţie, toate prezentate în cutie/cutii sigilate cu indicarea denumirii şi aplicarea ştampilei întreprinderii;
i)    Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului de achiziţie - original - eliberat de Participant, care reflectă următoarea informaţie:
experienţa acumulată, performanţele (ultimii 2 ani), inclusiv informaţia privind volumul de producere, desfacere;
numărul angajaţilor, calificarea acestora;
dotarea tehnică.
j)    Delegaţia (forma liberă) - original - eliberată de Participant, cu aplicarea semnăturii şi ştampilei acestuia şi stipularea reprezentantului Participantului pentru participarea la licitaţie.
k)    Lista fondatorilor operatorilor economici (Nume/Prenume/Cod personal)

2.Documentele facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioară:
Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului - original - eliberat de  Inspectoratul Fiscal, care reflectă următoarea informaţie:
Participantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;
patrimoniul participantului nu este sechestrat;
activitatea Participantului nu este suspendată.
Certificat care confirmă neaplicarea sacţiunilor administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii Participantului - original - eliberat de Participant, care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5 ani.
Recomandaţii - original.

10. Preţul mărfii propuse


1. Participantul la licitaţie este obligat să indice în documentele prezentate preţul cu/fără TVA total, pentru rechizite de birou, cu transportarea şi depozitarea bunurilor la depozitul ministerului.

2. Preţurile cu/fără TVA la mărfuri se indică cu condiţia INCOTERMS 2000  DDP. Vînzătorul se obligă să îndeplinească livrarea mărfii corespunzătore la depozitul Autorităţii contractante,  asumîndu-şi toate riscurile şi toate cheltuielile care au intervinit în rezultatul furnizării mărfii. Participantul este în drept să obţină servicii de asigurare de la orice sursă convenabilă din orice ţară producătoare.
Preţurile indicate de Furnizor (Participant la licitaţie) trebuie să fie fixe din momentul deschiderii licitaţiei pe întreaga perioadă de realizare a contractului.

Oferta prezentată cu preţ nefixat şi care  conţine  mai multe  variante  se consideră ofertă cu preţ nefixat  şi se respinge.

11. Valuta licitaţiei

Preţurile pentru serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, iar în cazul participării agenţilor economici străini - lei sau o valută străină convertibilă.

12. Documentele ce confirmă calitatea mărfii

Participantul la licitaţie este obligat să prezinte ca parte componentă a ofertei, în condiţiile pct. 9, Cap. II, documentele ce confirmă calitatea, standardele şi parametrii tehnici ai mărfii, după cum este specificat în p.2 "Lista mărfii solicitate", pct. 2, Cap. I.

13. Perioada de valabilitate a ofertei

1.    Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile, începînd cu data deschiderii licitaţiei de către grupul de lucru. Acest termen este obligatoriu pentru părţile contractante şi nu poate fi redus.
     2. În condiţii excepţionale grupul de lucru poate solicita Participantului să prelungească perioada de valabilitate a ofertei. Atît solicitarea cît şi răspunsul trebuie să fie întocmite şi comunicate în scris (prin scrisoare, fax, telegramă). Participantul care a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu este în drept să modifice oferta.

14. Întocmirea şi semnarea ofertei

1. Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: "Originalul ofertei",  "Copia ofertei". În cazul apariţiei unor inexactităţi, grupul de lucru al  Autorităţii contractante  se va conduce de original.
2. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Participant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă. Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Participant.
3. Oferta Participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului.

15. Prezentarea ofertelor

1. Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri cu inscripţia "Original" şi "Copia", care împreună se sigilează într-un plic suplimentar.
2. Plicul trebuie să fie adresat Ministerului Justiţiei în conformitate cu adresa indicată în fişa informaţională. Ele vor conţine inscripţia:
Firma "___________________________"

Ministerul Justiţiei   
"Participarea la licitaţia nr.  pentru achiziţionarea rechizitelor de birou".   
Nu se deschide până la orele xx.xx (ora locală), data de xx.xx.2xxx.
Oferta (plicuri) va fi expediată prin poştă, prin intermediul curierului sau a reprezentantului Participantului.

16. Termenul limită de depunere a ofertelor

1. Oferta trebuie să fie recepţionată de Ministerul Justiţiei pe adresa indicată în Fişa informaţională nu mai târziu de termenul  indicat în aceasta.
2. Grupul de lucru   poate din propria iniţiativă prelungi termenul de depunere a ofertelor, înainte de expirarea acestuia, în acest caz drepturile şi obligaţiile Autorităţii contractante şi Participantului se prelungesc corespunzător.

17. Ofertele prezentate cu întârziere


Orice ofertă primită de grupul de lucrul al Autorităţii contractante  după termenul limită de depunere va fi respinsă.

18. Modificarea ofertelor şi retragerea lor

1. Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar înainte de expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, dacă prezintă pe numele Ministerului Justiţiei o notă în scris cu privire la aceste modificări (sau, după caz, despre retragerea ofertei).
2. Informaţia prezentată de către Participant despre modificarea ofertei sau despre retragerea ei trebuie să fie pregătită, sigilată şi prezentată în termenul respectiv. Înştiinţarea despre retragerea ofertei poate fi expediată prin fax sau telegramă, însoţită de copia confirmării retragerii ofertei, expediată prin poştă sau înaintată personal nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

19. Deschiderea licitaţiei

1. Ofertele se deschid în locul şi la timpul specificat în Fişa informaţională, în prezenţa Participanţilor sau a reprezentanţilor acestora.
2. Denumirea şi datele pentru relaţii ale fiecărui Participant, a cărui ofertă se deschide  şi costul ofertei se vor comunica celor prezenţi, precum şi celor care au lipsit la deschiderea ofertelor, la demersul acestora.

20. Condiţiile garanţiei pentru ofertă

 
Ca parte componentă a ofertei, Participantul la licitaţie este obligat să prezinte garanţia pentru ofertă, care trebuie să fie valabilă pe perioada valabilităţii ofertei şi minim 60 de zile după desemnarea cîştigătorului/ilor licitaţiei. Garanţia pentru ofertă poate fi prezentată în una din următoarele forme:
- garanţia bancară, prezentată de o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu vine în contradicţie cu legislaţia în vigoare), bancă care nu are documente de remediere.  Modelul garanţiei bancare pentru ofertă este inclus în documentele de licitaţie (Modelul nr.3, Cap. IV);
- transfer bănesc pe contul ministerului: beneficiar: MF-Trezoreria Centrală Ministerul Justiţiei, c/f 1006601000118, cont bancar; 3359502, Banca beneficiară: MF-Trezoreria de Stat, Codul băncii: TREZMD2X, Cont trezorerial: 461300000013101.
- bani în numerar depuşi în casa contabilităţii Ministerului Justiţiei.
2. Cuantumul garanţiei - 1% din valoarea ofertei prezentate.
3.Ministerul Justiţiei are dreptul să reţină suma garanţiei pentru ofertă în cazul când Participantul:
îşi retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
devenind câştigător, nu semnează contractul de achiziţie;
nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori  depistate în ofertă în timpul examinării ei;
nu depune asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau nu execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie.
4. Ministerul Justiţiei nu are dreptul să pretindă la plata garanţiei pentru ofertă şi va restitui imediat documentul de garanţie pentru ofertă după producerea oricărui eveniment din cele indicate mai jos:

  • expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;
  • încheierea unui contract de achiziţie şi depunerea asigurării de executare a contractului;
  • suspendarea de către Ministerul Justiţiei a procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţie;

•    retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, dacă documentele de licitaţie nu prevăd inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21. Evaluarea şi compararea ofertelor

1. Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se va efectua de către grupul de lucru al Ministerului Justiţiei. Grupul de lucru are dreptul să considere oferta conform cerinţelor, dacă ea conţine unele abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de licitaţie, erori sau omiteri ce pot fi corectate fără a se afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima, în măsura posibilităţilor, cantitativ şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.
2. Grupul de lucru nu acceptă oferta dacă:

  • lipseşte garanţia pentru ofertă sau orice alt document solicitat;
  • documentul prezentat pentru licitaţie nu prevede toate condiţiile solicitate;
  • Participantul nu corespunde cerinţelor de calificare;
  • Participantul nu acceptă corectarea unor erori aritmetice;
  • oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentele de licitaţie;
  • s-a constatat comiterea unor acte de corupţie.

3. Petru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, grupul de lucru poate solicita ofertantului explicaţii asupra ofertei. Nu se admit modificări, inclusiv modificarea preţului, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Grupul de lucru va corecta doar erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării ei, înştiinţând fără întârziere Participantul.
4. Dacă nu va exista o concurenţă efectivă ori dacă ofertele nu vor corespunde cerinţelor stabilite în documentele de licitaţie, grupul de lucru are dreptul să respingă toate ofertele.
5. Evaluarea şi compararea ofertelor primite, pentru a determina oferta câştigătoare, se efectuează în baza următorului criteriu: cel mai mic preţ fără TVA potrivit volumului solicitat, în conformitate cu cerinţele solicitate în Lista mărfii solicitate şi Documentele de licitaţie.
6. La evaluarea şi examinarea ofertelor, grupul de lucru are dreptul să aplice marja preferenţială în favoarea ofertelor de mărfuri autohtone, ce nu va depăşi 15% din preţul ofertei şi se va aplica doar la propunerea mărfii autohtone pentru toate poziţiile, precum şi în favoarea Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate în mărime de 20%.   

22. Stabilirea contactului cu Autoritatea contractantă

 Între grupul de lucru al Ministerului Justiţiei pe de o parte, şi Participantul la licitaţie pe de altă parte, nu vor avea loc nici un fel de negocieri privind oferta acestuia.
    Orice tentativă a Participantului la licitaţie de a influenţa asupra hotărârii Autorităţii contractante sau a grupului de lucru, poate duce la neîncheierea contractului.

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640625     Soluție
 
Servicii
Close