Regulamentul de Procedură al Comitetului de Coordonare responsabil pentru monitorizarea implementării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013

Preambul

Obiectivul global al Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 (SRSJ) este de a crea un sector al justiției accesibil, eficient, independent și transparent, cu o înaltă responsabilitate publică și în conformitate cu standardele europene, pentru a asigura supremația legii și protecția drepturilor omului.

Monitorizarea continuă tehnică și financiară a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției ține de responsabilitatea Ministerului Justiției, în cooperare cu instituțiile interesate din sectorul justiției, coordonate sub auspiciul Consiliului Naţional pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.

Elaborarea unui mecanism eficient de monitorizare și raportare privind modul de implementare a condiționalităților prevăzute de Matricea de Politici anexă a Acordului de Suport Bugetar este o condiție pentru realizarea comunicării și responsabilizării instituționale - o condiție pentru eliberarea tranșelor prevăzute de Acordul de Suport Bugetar.

Regulamentul de procedură al Comitetului de Coordonare transpune prevederile Acordului de Suport Bugetar (punct. 2.3.2. al Anexei II al Acordului de Suport Bugetar N ENPI/2012/023-420) aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 669 din 02.09.2013.

Capitolul I.
Dispoziții generale

1.Regulamentul cu privire la funcţionarea Comitetului de Coordonare responsabil pentru monitorizarea implementării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (în continuare - Regulament) stabileşte procedura de formare şi de organizare a activităţii Comitetului de Coordonare, responsabilitățile, mecanismul și procedurile decizionale, modul de documentare a întrunirilor Comitetului.

2. Comitetul de Coordonare este constituit pentru asigurarea supravegherii implementării Acordului de Suport Bugetar și monitorizarea modului de realizare a condiționalităților prevăzute de Matricea de Politici (anexă a Acordului).

Capitolul II.
Procedura de formare şi organizare a activităţii Grupurilor de lucru

3. Comitetul de Coordonare este compus din membrii delegaţi din instituţiile implicate direct în implementarea Matricei de Politici, precum şi reprezentanţi ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și ai societății civile conform ordinului de creare semnat de către Ministrul Justiției.

4. Componenţa nominală a Comitetului de Coordonare poate fi modificată în funcție de schimbările instituţionale și la solicitarea instituției.

5. În cadrul şedinţelor Comitetului de Coordonare au loc raportări, discuţii şi dezbateri, la care participă toate persoanele prezente la şedinţă. În procesul adoptării deciziilor şi recomandărilor drept de vot au doar membrii, care pot fi înlocuiţi de membri-supleanţi prin delegarea acestora de către instituţia reprezentată.
6. Şedinţa este deliberativă, dacă la ea sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii cu
drept de vot.
7. Deciziile şi recomandările sunt adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi, cu condiţia existenţei cvorumului pentru ca şedinţa să fie deliberativă.

8. Comitetul de Coordonare se întrunește de cel puțin două ori pe an. Ședințele comitetului de Coordonare sunt prezidate de către reprezentantul Ministerului Justiției, instituție responsabilă pentru coordonarea întrunirilor Comitetului de coordonare și ținerea secretariatului acestuia prin intermediul Secretariatul grupurilor de lucru pentru coordonare și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și a Planului de acțiuni.

9. Comitetul de Coordonare poate decide să invite în calitate de observatori sau experţi membri ai altor ministere sau instituţii relevante pentru reformele implementate, reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova, experţi din cadrul organizaţiilor internaţionale sau altor părţi interesate relevante.

10. Secretariatul grupurilor de lucru pentru coordonare și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și a Planului de acțiuni va fi responsabil de organizarea și convocarea reuniunilor Comitetului de Coordonare. Membrii vor fi notificați în scris, cu proiectul ordinii de zi și, cu procesul-verbal al ședinței anterioare care va conține deciziile Comitetului de Coordonare.

Capitolul III
Funcţiile Comitetul de Coordonare

11. Comitetul de Coordonare va supraveghea şi monitoriza implementarea prevederilor Acordului de Suport Bugetar, va identifica posibilele constrângeri în raport cu respectarea condițiilor de eliberare a tranșelor și va rezolva aceste constrângeri în timp util.

12. Comitetul de coordonare va examina și aproba raportul anual privind progresele realizate privind implementarea Acordului de Suport Bugetar.

13.Comitetul de Coordonare sau membrii acestuia pot propune modificări privind modul de implementare al unor acțiuni incluse în Matricea de Politici, în vederea examinării acestuia de către Uniunea Europeană pentru o eventuală aprobare. Propunerile urmează a fi coordonate cu Cancelaria de Stat și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

14. Comitetul de Coordonare asigură faptul că, Guvernul Republicii Moldova îşi îndeplineşte angajamentul său de a :
- implica Uniunea Europeană în toate discuțiile dintre Guvern și donatori și aranjamentele instituționale privind elaborarea și implementarea bugetelor anuale și a cadrului bugetar aferent pe termen mediu ;
- implica Uniunea Europeană în toate discuțiile dintre Guvern și donatori și aranjamentele instituționale privind elaborarea și implementarea strategiei și a planului de acțiune pentru reforma sistemului justiției și orice evoluții legate de respectarea statului de drept și drepturile omului;
- asigura că orice revizuire substanțială întreprinsă de către Guvern și agențiile de sector asupra structurii și / sau statutului instituțiilor din sectorul justiției, sprijinite prin intermediul Acordului de Suport Bugetar, vor fi supuse notificării prealabile Uniunii Europene;
- asigura că Ministerul Finanțelor aduce la cunoștința Uniunii Europene proiectul de buget anual, în special pentru AF2013, AF2014, AF2015 și AF2016, înainte de adoptarea acestuia.

15. Comitetul de Coordonare va asigura că, Guvernul Republicii Moldova, la solicitare pune la dispoziția Uniunii Europene (inclusiv Delegației UE, echipelor proiectelor de asistență tehnică pentru reforma sectorului justiției în cadrul ENPI AAP2011, membrilor misiunilor de evaluare pe termen scurt), următoarele documente referitoare la implementarea Acordului de Suport Bugetar:
- declarațiile bancare relevante pentru transferul menționat la punctul 2.1 din Acordul de Suport Bugetar;
- declarațiile de cheltuieli (Trezoreria) pe sectoarele relevante pentru Acordul de Suport Bugetar;
- rapoartele privind execuția bugetară a bugetelor generale și specifice ale organismelor implicate (Consiliului Naţional pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, Ministerul Justiției (inclusiv Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de probațiune, Administrare Judiciară, precum și Centrul de Armonizarea Legislației), Ministerul Afacerilor Interne (inclusiv serviciile de investigație), Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii, diferitele niveluri ale instanțelor de judecată (Suprem, Apel, și Raională), Curtea Constituțională, Institutul Național al Justiției, Consiliu Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Avocații Parlamentari și Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Educației și Științei și Ministerul Sănătății), elaborate în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Finanțelor;
- acte legislative și actele normative, sub formă de proiecte și finale, legate de implementarea Acordului de Suport Bugetar;
- rapoartele și acordurile cu FMI și Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale, Consiliul Europei și agențiile sale;
- documentele de politici și rapoartele Guvernului și alte documente de politici și rapoarte ale donatorilor, sub formă de proiecte și finale, relevante pentru implementarea Acordului de Suport Bugetar.

Capitolul IV
Transparenţa activităţii Comitetului de Coordonare

16. În activitatea sa Comitetul de Coordonare se conduce de principiul transparenţei şi publicităţii.

17. Prin intermediul secretariatului Comitetul de Coordonare şi a preşedintelui său, se vor întreprinde măsuri de asigurare a transparenţei, precum sunt: publicarea pe pagina web şi diseminarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi rapoartelor de activitate către toate persoanele
interesate; prezentarea de rapoarte publice în cadrul conferinţelor tematice şi altor evenimente cu
caracter public relevante, elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă în cazul producerii unor schimbări a căror mediatizare se consideră necesară şi/sau utilă.

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11653951     Soluție
 
Servicii
Close