Prima / Mica reformă a justiției / Direcții strategice și acțiuni prioritare imprimare
Direcții strategice

CONCEPT

Pentru a asigura o justiţie echitabilă, reforma urmează a fi bazată pe următoarele axe principale:

1.Reforma cadrelor justiţiei și evaluarea integrităţii tuturor judecătorilor
2.Restructurarea sistemului judiciar (finalizarea reformei hărţii judiciare)
3.Consolidarea mecanismelor de responsabilizare a judecătorilor
4.Consolidarea independenţei sistemului judiciar
5.Sporirea eficienţei și transparenţei sistemului judiciar
6.Reforma avocaturii și a Curţii Constituţionale a Moldovei

NOTA: Având în vedere suprapunerea duratei mandatului Guvernului pe cel al Parlamentului, prezentul document de concept vizează atât acţiunile de intervenţie urgentă ce urmează a fi realizate pe parcursul anului 2018, cât și o serie de elemente
strategice ce vor fi cuprinse in strategia de reformă a justiţiei pentru următorii cinci ani.

DESCRIERE

1.Reforma cadrelor justiţiei

1.1. Efectuarea (re)evaluării performanţelor tuturor judecătorilor, prin evaluarea integrităţii și capacităţilor profesionale (ex.: Georgia, Albania);
1.2. Uniformizarea modalităţilor de acces în funcţia de judecător;
1.3. Promovarea unui sistem bazat pe merit și transparent pentru selecţia și promovarea judecătorilor - stabilirea prin lege a criteriilor de selectare și promovare a judecătorilor, aducându-le în conformitate cu standardele internaţionale și cele mai bune practici.

Mecanism:

§ Verificarea prioritară a declaraţiilor de avere și interese a tuturor judecătorilor, inclusiv a membrilor CSM, de către ANI;

§ Modificarea prioritară a cadrului legal cu privire la criteriile de selecţie, evaluare și promovare a judecătorilor, prin acordarea expresă a priorităţii candidaţilor cu cel mai înalt punctaj acumulat la evaluarea de către Colegiul de Selecţie și Carieră a Judecătorilor, inclusiv instituirea prin lege a periodicităţii concursurilor;

§ Iniţierea modificării Constituţiei cu scopul perfecţionării sistemului de acces în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie, pentru stimularea meritocraţiei și competitivităţii profesionale reale (excluderea censului de vechime de la art. 116 alin. 4);

§ Asigurarea obiectivităţii examenelor de admitere și absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;

§ Introducerea eșecului la evaluarea integrităţii și a performanţelor în calitate de temei pentru eliberarea din funcţie.

2.Restructurarea sistemului judiciar - deși nu este necesar ca harta judiciară coincidă cu harta administrativ-teritorială, este necesar să se asigure infrastructura necesară și să se elimine disproporţiile create odată cu implementarea acesteia, în special în municipiul Chișinău și Curtea de Apel Chișinău; 

2.1. Revizuirea circumscripţiilor actualei hărţi judiciare, în vederea specializării judecătorilor și a asigurării unei sarcini de muncă echilibrate între instanţe;
2.2. Crearea secţiunilor specializate în Judecătoria Chișinău (secţiunea penală, secţiunea civilă și secţiunea contencios administrativ, pe baza sediilor fostelor instanţe de sector);
2.3. Identificarea resurselor financiare pentru construcţia/reconstrucţia instanţelor comasate și asigurarea infrastructurii rutiere accesibile către toate instanţele. Deși reorganizarea hărţii judiciare urmează a fi finalizată până în 2027, termenul este mult prea mare și tergiversarea riscă a eroda esenţa reformei. Este necesară impulsionarea procesului de reorganizare a instanţelor de judecată.

Mecanism: este necesară modificarea codurilor de procedură civilă și penală, Legii contenciosului administrativ, Legii cu privire la organizarea judecătorească, Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiţie. Este necesară negocierea cu partenerii de dezvoltare a suportului (granturi și/sau împrumuturi) pentru construcţi a/reconstrucţia sediilor judecătoriilor reorganizate.

3. Consolidarea mecanismelor de responsabilizare a judecătorilor

3.1. Stabilirea unui mecanism eficient pentru asigurarea responsabilităţii judecătorilor;
3.2. Asigurarea autonomiei funcţionale a Inspecţiei Judiciare faţă de CSM;
3.3. Asigurarea efectivă a repartizării aleatorii a dosarelor în toate instanţele și includerea încălcării repartizării aleatorii a dosarelor ca abatere disciplinară;
3.4. Abilitarea Inspecţiei Judiciare cu competenţa de a verifica repartizarea aleatorie dosarelor;
3.5. Asigurarea înregistrării audio a tuturor ședinţelor de judecată și accesul părţilor la înregistrări.

Mecanism: este necesară amendarea Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, Legii privind statutul judecătorului, Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legii privind organizarea judecătorească.

4.Consolidarea independenţei sistemului judiciar

4.1.Adoptarea legislaţiei primare și secundare pentru consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în special prin limitarea calităţii de membru la un singur termen;
4.2.Obligarea Guvernului și Parlamentului să consulte CSM la stabilirea bugetului sistemului judiciar;
4.3. Limitarea dreptului de vot al Procurorului general, președintelui Curţii Supreme de Justiţie și Ministrului Justiţiei în problemele referitoare la cariera judecătorilor (numirea, promovarea, sancţionarea disciplinară și destituirea judecătorilor);
4.4. Instituirea unui sistem efectiv de contestare a hotărârilor CSM (jurisdicţie deplină pe fond, ședinţe publice obligatorii și hotărâri motivate).

5. Sporirea eficienţei sistemului judiciar

5.1.  Reforma instituţiei judecătorilor de instrucţie. Instituirea judecătorilor pentru drepturi și libertăţi, care nu ar fi angajaţi din rândurile procurorilor și foștilor judecători de instrucţie, și urmează a fi instruiţi special pentru autorizarea măsurilor preventive și a măsurilor de investigaţie;

5.2.  Responsabilizarea judecătorilor pentru aplicarea arbitrară a arestului preventiv;

5.3.  Reducerea numărului de aplicare a măsurilor privative de libertate la 40-50% (media europeană) într-un termen cât mai restrâns.

5.4.  Simplificarea procedurii de examinare a cauzelor - modificarea legislaţiei în vederea evitării amânării nejustificate a ședinţelor de judecată și îmbunătăţirii calităţii examinării cauzelor;

5.5.  Regândirea instituţiei medierii judiciare - modificarea legislaţiei în vederea excluderii situaţiilor în care medierea judiciară duce la tergiversarea proceselor.

6.      Sporirea transparenţei sistemului judiciar

6.1.  Reglementarea clară prin lege a procedurii de publicare integrală a hotărârilor judecătorești, cu reglementarea restrictivă a cazurilor de secretizare a datelor cu caracter personal, ţinând cont de cele mai avansate modele din UE. Reglementarea la nivel de lege a altor elemente ce asigură transparenţa actului de justiţie;

6.2.  Reformarea sistemului de publicitate a ședinţelor în materie penală la CSJ;

6.3.  Asigurarea publicării informaţiilor de interes public, complete și actualizate, cu privire la activitatea și performanţa fiecărei instanţe de judecată pe pagina sa web;

6.4.  Excluderea adoptării hotărârilor CSM cu ușile închise;

6.5.  Regândirea sistemului de motivare a hotărârilor judecătorești în cauzele civile și a căilor de atac împotriva acestora. Nemotivarea hotărârilor adoptate de judecători în lipsa persoanelor este o problemă importantă care afectează dreptul acestora la un proces echitabil, deoarece, în cazul în care persoanele află după expirarea termenului de 30 de zile despre hotărâre, nu mai pot cere motivarea. În aceste cazuri, Curtea de Apel intervine și obligă judecătorul să-și motiveze hotărârea la distanţă de câteva luni de zile de la adoptarea acesteia.

6.6.  Adoptarea Legii privind organizaţiile necomerciale, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene și instituirea mecanismelor de participare efectivă a acestora la cele mai importante chestiuni și dezbateri din domeniul justiţiei;

6.7.  Iniţierea modificării Constituţiei în vederea includerii în CSM a trei membri noi din mediul avocaţilor și a societăţii civile (uniunilor de creaţie).

7.      Reforma avocaturii

7.1.  Clarificarea prevederilor legale cu privire la incompatibilităţile avocaţilor;

7.2.  Clarificarea mecanismului de acces în profesie;

7.3.  Eficientizarea mecanismelor de acces la informaţii ale avocaţilor;

7.4.  Perfecţionarea mecanismului de rambursare a cheltuielilor de judecată (CPC art. 90 (1)).

8.      CCM

8.1.  Reforma Curţii Constituţionale - adoptarea noii legi a CCM și abrogarea Codului jurisdicţiei constituţionale;

8.2.  Operarea modificărilor procedurale în vederea executării hotărârilor CCM.


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651187     Soluție
 
Servicii
Close