print
ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
31.10.2011

1.    Aprecierea definitivă

1. În baza condiţiilor şi criteriilor specificate în documentele de licitaţie, grupul de lucru determină dacă Pretendentul este sau nu capabil să execute contractul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. Determinarea calificării Vânzătorului constă în examinarea capacităţilor lui financiare, tehnice şi organizatorice. Acest proces include şi studierea confirmării documentare a calificării Vânzătorului.
    3.Dacă Vînzătorul selectat nu corespunde cerinţelor stipulate în documentele de licitaţie, oferta acestuia va fi respinsă.

2.    Criterii de încheiere a contractului


1.    În termen de 3 zile de la data la care a acceptat oferta cîştigătoare, grupul de lucru al Ministerului Justiţiei va expedia Participantului o comunicare scrisă despre acceptarea ofertei.
Autoritatea contractantă va încheia contract cu Vânzătorul, a cărui ofertă a corespuns tuturor criteriilor specificate în documentele de licitaţie.
Dacă cea mai optimă ofertă nu garantează furnizarea integrală a mărfii/serviciului solicitat, Autoritatea contractantă poate încheia contract cu un Vânzător, a cărui ofertă este desemnată ca fiind următoarea şi care întruneşte toate condiţiile solicitate la evaluare.  

3.    Semnarea contractului


În termen de 5 zile bancare de la comunicare, Vînzătorul - cîştigător al licitaţiei şi părţile sunt obligate să semneze contractul de achiziţie.
Contractul de achiziţie în termen de 5 zile de la încheiere se prezintă spre înregistrare la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare cu anexarea dării de seamă.     Contractele neprezentate în termenul stabilit sunt nule.

4.    Garanţia executării contractului

La momentul semnării, Vânzătorul este obligat să prezinte Autorităţii contractante garanţia îndeplinirii contractului, cuantumul căreia va fi de (5%) din valoarea de deviz a contractului. Garanţia pentru executarea contractului poate fi prezentată în una din următoarele forme:
- garanţie bancară, se prezintă de la o bancă autohtonă sau străină (dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare) care nu are documente de remediere, forma - model a garanţiei bancare pentru executarea contractului este inclusă în documentele de tender (modelul nr.2, Cap IV)
Nerespectarea condiţiei depunerii garanţiei pentru executarea contractului duce la nesemnarea contractului de către Autoritatea contractantă.
În acest caz grupul de lucru este în drept să selecteze o altă ofertă câştigătoare din ofertele rămase în vigoare şi să încheie un alt contract. În caz contrar licitaţia poate fi anulată.

5.    Plata pentru marfa livrată


 Plata pentru marfa livrată se va efectua în lei moldoveneşti.

6. Executarea contractului

1.Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi dacă asemenea acţiuni sunt de  natură să schimbe condiţiile ofertei, care au constituit temei pentru selectarea ei, şi să majoreze valoarea acesteia.
2.Vînzătorul trebuie să ia măsuri pentru executarea necondiţionată a clauzelor contractului încheiat, respectând cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale implică răspunderea Vânzătorului conform contractului şi legislaţiei în vigoare. 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.