Prima / Sistemul judiciar / Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul Superior al Magistraturii

»»  Membrii

»»  Contacte

Informaţie de contact

Adresa: mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 5
Tel: 022 990990 (Cancelaria)
     

       022 990842 (Petiții)
 

Fax: 022 227320
e-mail:aparatul@csm.md

Orele de lucru: Luni-Vineri 830-1730 ,întrerupere 1200-1300

 


»»  Audiența

»»  Petiții

»»  Judecători

»»  Atribuțiile și împuternicirile Organelor subordonate CSM

 Împuternicirile şi atribuţiile organelor subordonate Consiliului Superior al Magistraturii


 Inspecţia Judiciară

Conform art.71 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi prevederilor

Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei judiciare,

are următoarea competenţă:

 • efectuează verificări la instanţele de judecată privind activitatea organizatorică a instanţelor la primirea cererilor cetăţenilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, respectarea termenilor de redactare, dare în cancelarie şi comunicare a hotărîrilor, înaintarea dosarelor în instanţele competente, punerea în executare a hotărîrilor şi sentinţelor, alte activităţi ce ţin de organizarea procesului de înfăptuire a justiţiei;
 • verifică sesizările şi petiţiile adresate Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu activitatea sau conduita (etica) judecătorilor (încălcări ale prevederilor Codului de etică al judecătorului) şi încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii. Consiliul Superior al Magistraturii va informa judecătorul despre petiţia primită, iar petiţionarul - despre măsurile întreprinse pe marginea acesteia;
 • efectuează verificări în vederea deciderii Consiliului Superior al Magistraturii de a-şi da acordul la pornirea urmăririi penale, percheziţionarea, reţinerea, supunerea aducerii silite, arestarea ca măsură preventivă, tragerea la răspundere penală sau contravenţională a judecătorilor;
 • efectuează verificări pe marginea temeiurilor de respingere de către Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, de către Parlamentul Republicii Moldova, a candidaturilor pentru numirea în funcţie de judecător, pentru promovare în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti sau promovare în instanţele ierarhic superioare;
 • verifică eficienţa managerială şi modul de îndeplinire de către preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor, a calităţii corespunzătoare a serviciilor, semnalează deficienţe constatate şi formulează propuneri ce se impun pentru înlăturarea acestora.


Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor

Conform art. 17 din Legea privind selecţia, evaluarea, performanţelor

şi cariera judecătorilor, nr.154 din 05.07.2012,

 are următoarea competenţă:

 • examinează dosarele judecătorilor supuşi evaluării, actele prezentate de către aceştia şi actele referitoare la aceştia;
 • organizează şi desfăşoară interviuri cu judecătorii supuşi evaluării;
 • adoptă hotărîri cu privire la judecătorii supuşi evaluării;
 • desemnează membrii colegiului responsabili de observarea activităţii desfăşurate de judecătorii evaluaţi în cadrul şedinţelor de judecată.

 

 Colegiul disciplinar

în conformitate cu Legea Nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea

disciplinară a judecătorilor,

 are următoarele împuterniciri:

 •  formează completele de admisibilitate;
 • examinează contestaţiile privind respingerea sesizării de către completul de admisibilitate;
 •  examinează cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor;
 • aplică judecătorilor sancţiuni disciplinare.
 • Activitatea colegiului disciplinar este reglementată de prezenta lege şi de Regulamentul cu privire la activitatea colegiului disciplinar, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Colegiul pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor

 conform art. 5 din Legea privind selecţia, evaluarea, performanţelor şi

cariera judecătorilor, nr. 154 din 05.07.2012,

are următoarea competenţă:

 • examinează dosarele candidaţilor la funcţia de judecător, actele prezentate de către candidaţi şi cele referitoare la candidaţi;
 • examinează dosarele şi actele prezentate de către judecătorii care solicită promovarea la instanţe judecătoreşti superioare, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, cît şi actele referitoare la judecătorii în cauză;
 • organizează şi desfăşoară interviuri cu candidaţii la funcţia de judecător, cu judecătorii care solicită promovarea la o instanţă judecătorească superioară, cu cei care solicită numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi cu cei care solicită transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară;
 • oferă punctaj candidaţilor la funcţia de judecător potrivit criteriilor de selecţie;
 • oferă punctaj judecătorilor care solicită promovarea la o instanţă judecătorească superioară, potrivit criteriilor de promovare corespunzătoare;
 • oferă punctaj judecătorilor care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, conform criteriilor de numire în funcţiile respective;
 • oferă punctaj judecătorilor care solicită transferul la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, conform criteriilor de transfer corespunzătoare;
 • adoptă hotărîri motivate privind acceptarea sau respingerea candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de judecător, privind promovareajudecătorilor la o instanţăjudecătorească superioară, privind numirea judecătorilor în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi privind transferul judecătorilor la o instanţăjudecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţăjudecătorească inferioară şi le prezintă Consiliului Superior al Magistraturii spre examinare a doua zi după expirarea termenului de contestare a hotărîrilor.

Organizarea şi modalitatea de funcţionare a organelor subordinate CSM, menţionate mai sus este prevăzută de Regulamentul privind organizarea activităţii Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 60/3 din 22.01.2013; Regulamentul privind organizarea activităţii Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 59/3 din 22.01.2013; Regulamentul cu privire la organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 89/4 din 29 ianuarie 2013 precum şi de Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului Disciplinar, aprobat prin hotărîrea CSM nr. 144/7 din 03 martie 2015.

»»  Informații suplimentare

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11650826     Soluție
 
Servicii
Close