ANUNȚ concurs privind selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate din partea societății civile:

You are here

ANUNȚ concurs privind selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate din partea societății civile:

În conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1089/2016, Comisia de selectarea a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate anunță concurs pentru selectarea unui candidat la funcția de membru în Consiliul de Integritate.


La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze persoana care cumulativ îndeplinește următoarele condiții:

·         deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·         nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

·         are studii superioare; 

·         nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 

·         nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

·         e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

·         în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

·         în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

·         nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;

·         este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

·         cunoaşte limba de stat;

·         nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

·         nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Candidații pot depune personal la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82) sau prin email dosarul de participare la concurs, care include:

·         cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici);

·         curriculum vitae;

·         copia buletinului de identitate;

·         copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;

·         copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

·         scrisoare de intenție;

·         scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează;

·         declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. b), d)-h), k) și l) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a condițiilor de integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele (poate fi descărcată aici);

·         declaraţia de integritate (poate fi descărcată aici);

·         acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

 

Aplicațiile la concurs, care nu conțin toate actele indicate mai sus se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate, și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

 

În cazul în care dosarul de participare la concurs se depune prin e-mail, cererea pentru participare la concurs, declarația pe propria răspundere, declarația de integritate și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să conțină semnătura olografă sau semnătura electronică. 

 

Candidații care au aplicat la concurs prin intermediul poștei electronice, vor prezenta actele în original la data interviului.

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 18 martie 2022, ora 17.00.

 

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este Natalia Graur, șef adjunct Direcție management instituțional, șef Serviciu resurse umane, secretar al Comisiei, relații la tel.: 022 201483, adresa electronică: natalia.graur@justice.gov.md.   

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31