Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova

You are here

Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova

În condiţiile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 216-220), şi în corespundere cu Ordinul ministrului justiției nr.182 din 19 iulie 2022 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în  instituţiile de arbitraj internaţionaleși desemnarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj  internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în cererea de arbitraj înaintată de societăţile comerciale RTI „Rotalin Gas Trading” AG şi „Rotalin Gaz Trading” SRL împotriva Republicii Moldova pendinte la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA).

 

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele

Începând cu anul 2003, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1492/2001 cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova pînă în anul 2005, societățile comerciale RTI „Rotalin Gas Trading” AG și „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. au investit în construcția/dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru mai multe localități ale Republicii Moldova.

RTI „Rotalin Gas Trading” AG este o companie înregistrată în Liechtenstein. RTI „Rotalin Gas Trading” AG este fondatorul „Rotalin Gaz Trading” S.R.L.și deține 100% din capitalul acesteia. „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. este o companie privată din Republica Moldova.

Din 2010, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică / ANRE a eliberat pentru „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. licența pentru furnizarea gazelor naturale și licența pentru distribuția gazelor naturale. 

Confom prevederilor Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, cheltuielile de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale le suportă operatorul sistemului de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare de către ANRE la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, precum și în baza planurilor anuale de investiții aprobate de ANRE.

Subsecvent, la data de 28 iunie 2022, invocând îngrădirea liberului acces la rețeaua de gaze naturale, precum și faptul că investițiile efectuate nu au fost luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, societățile comerciale RTI „Rotalin Gas Trading” AG și „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. au înaintat o cerere de arbitraj împotriva Republicii Moldova în fața Centrului Internațional de Soluționare a Litigiilor de Investiții / ICSID de la Washington / SUA, privind recunoașterea încălcării de către Republica Moldova a obligațiilor care îi revin în temeiul Tratatul privind Carta Energiei, cu recuperarea investițiilor efectuate în valoare de 1.058.344.967 MDL (cca. 55.208.565 USD), alte pierderi care rezultă din lipsa liberalizării pieței, dar nu mai mare de de 150.000.000 MDL (cca. 7.824.750 USD), plata dobânzilor și plata cheltuielilor de arbitraj.

 

I. Data, ora şi locul desfășurării concursului

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir.104pe data de 15 august 2022, ora  10.00. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

 

II. Cerinţe faţă de candidat

-          la concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţă de reprezentare în faţa Centrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA);

-          are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;

-          să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;

-          să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniulenergiei;

-          cunoaşterea limbei de lucru îninstituțiile de arbitrajinternaţionale.

 

III. Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA) sau la altă  instituţie permanentă de arbitraj internaţional în ultimii cinci ani.

-          a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA) sau  altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional  în ultimii cinci ani.

 

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor

-          acordarea de asistenţă juridică pentru Republica Moldovaîn cererea de arbitraj înaintată de societăţile comerciale RTI „Rotalin Gas Trading” AG şi „Rotalin Gaz Trading” SRL împotriva Republicii Moldova pendinte la Centrul Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA);

-          analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în fațaCentrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA);

-          participarea, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova pe cauza sus-numităîn fațaCentrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor legate de Investiții de la Washington (SUA);

-          formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Republica Moldova (Ministerul Justiţiei) a poziţiilorşiacţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţeişiprudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

 

V. Lista documentelor pentru participare la concurs

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba romană sau traduse în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova: copiile buletinului de identitate, licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţişi certificatului de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine: actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origineșidovadaparteneriatului cu un cabinet/birouasociat de avocați din Republica Moldova;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi, companiei de avocaţi locale şi străine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile prestateîn care se va indica, în dolari SUA, suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova.

Preţul total propus va include atît mărimea onorariilor, cîtşi valoarea cheltuielilor suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare,  cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).

Structura preţului pentru onorariile solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful/onorariul per oră, şi suma preţului total al acestor onorarii.

Structura preţului pentru cheltuielile suplimentare va fi prezentat separat în formă de tabel.

 

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VII.

 

VII. Termenul-limită de recepţionareşi înregistrare a documentelor referitoare la concurs

15 august 2022, ora 9.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: MD – 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 124 (secretariat), tel. + (373 22) 201-431.

Persoana de contact: Daniel PANTEA, secretar al Comisiei de selectare, tel (022) 20-14-07, e-mail:daniel.pantea@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţineinscripţia:

Nume participant “________________________”

Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselorRepublicii Moldova.

A nu se deschide pînă la orele 10.00, ora Chişinăului, 15 august 2022. Ase deschide doar de     Comisia de selectare.

Ofertele prezentate prin poştă electronică nu vor fi examinate şi se vor restitui.

 

VIII. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.

 

 

 

 

Announcement

On the initiation of the selection procedure for lawyer(s) and/or law office(s), including foreign lawyers, for legal representation of the interests of the Government of Republic of Moldova in foreign legal proceedings

 

In accordance with the Government’s Decision no. 764 of 12 October 2012 on the representation of the State’s interests before the domestic courts and before the national and international arbitration tribunals (published on 19.10.2012 in the Official Gazette, no. 216-220), the Minister of Justice adopted the Order no. 182 of 19 July 2022 on the initiation of the procedure for the selection of the State’s representative(s) in international arbitral tribunal(s) and nomination of the members of the Governmental Committee for the selection of such representative(s) (hereinafter “the Committee”) in RTI Rotalin Gas Trading AG and Rotalin
Gaz Trading S.R.L. vs. Republic of Moldova case, pending before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

General information about the case is summarized as follows

Since 2003, under the Government Decision no. 1492/2001 approving the Gasification Program in the Republic of Moldova until 2005, the commercial entities RTI “Rotalin Gas Trading” AG and “RotalinGazTradin” S.R.L. had been investing in the construction/development of natural gas distribution networks in various localities from the Republic of Moldova.

RTI “Rotalin Gas Trading” AG is a company incorporated in Liechtenstein. RTI “Rotalin Gas Trading” AG is the founder of “RotalinGazTradin” S.R.L. and holds 100% of its shares. “RotalinGazTradin” S.R.L. is a private company incorporated in the Republic of Moldova.

In 2010, the National Agency for Energy Regulation / NAER issued to “RotalinGazTradin” S.R.L. a license for the provision of natural gas and a license for distribution of natural gas.

According to the provisions of Law no. 108/2016 on natural gas, the expenses related to the development of natural gas distribution networks are incurred by the distribution system operator. NAER shall take these expenses into consideration when establishing the tariffs for the natural gas distribution service, when they have been performed in compliance with the terms included in the license, with the tariff calculation methodology for the natural gas distribution service, as well as with the annual investment plans approved by NAER.

Subsequently, on 28 June 2022, alleging the limitation of free access to the natural gas network, as well as the fact that the investments made had not been taken into consideration when establishing the tariffs for natural gas distribution service, the commercial entities RTI “Rotalin Gas Trading” AG and “RotalinGazTradin” S.R.L. submitted before the International Centre for Settlement of Investment Disputes / ICSID from Washington / USA a request for arbitration against the Republic of Moldova, seeking the recognition of the infringement by the Republic of Moldova of its duties under the Energy Charter Treaty, as well as the recovery of the investments made in amount of 1.058.344.967 MDL (55.208.565 USD), other losses resulting from the lack of market liberalization up to 150.000.000 MDL (7.824.750 USD), the payment of interest and arbitration costs.

I. Time and place of the tender

The tender will be conducted at the Ministry of Justice headquarters, MD-2012, 31 August 1989 Street, no. 82, of. 104, Chișinău, on 15 August 2022, at 10:00 A.M. The participants at the tender have the right to assist at the disclosure of the offers.

II. Requirements for the candidate(s):

- the tender is open to any natural person who holds an attorney's license, as well as individual or associated lawer offices or local or foreign law firms, who have the necessary professional qualification and skills, and who have the right to practice law, plead and act on behalf of their clients and to represent them in international arbitration;

- with respect to foreign lawyers / foreign law firms, it is mandatory for them to at the tender in the partnership with associated law firms / offices from the Republic of Moldova;

- has experience of representation before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID);

- has experience in the field of international arbitrations;

- to submit a statement on its own responsibility concerning the lack of affiliation and the conflict of interest with the parties to the dispute;

- to have participated as a representative at least once, in the last five years, in an international arbitration concerning the similar object to that one in the dispute, in the field of energy arbitration.

- knowledge of the working language of the arbitration institution and of the arbitral tribunal.

III. Examination of the offers.

The bids will be examined confidentially, and the winning bid will be designated that one which will satisfy the evaluation criteria and will be the most advantageous from a technical-economic point of view.

The following advantages will be considered when assessing the offers of the candidate(s):

- experience as an attorney of at least 5 years;

- at least one case won before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) or any other permanent arbitral institution within the last 5 years; and

- participated as a legal representative in the last 5 years in the international investment disputes settlement before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) or any other permanent arbitral institution.

IV. General requirements on legal services

-Advising the Republic of Moldova in RTI Rotalin Gas Trading AG and Rotalin
Gaz Trading S.R.L. vs. Republic of Moldova  case, pending before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID);

- Analyzing the materials of the case, the legal framework, and identifying the relevant solutions for an efficient representation before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID);

- Representing the Government of Republic of Moldova in the above-mentioned case, pending before theInternational Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID);

- Drafting, preparing and submitting all procedural documents that are necessary for this case with maximum diligence;

- Consulting, in advance with the Republic of Moldova, all the motions and pleadings to be submitted, as well as the defense strategy;

- Informing the Government about the evolution of the case after each hearing and procedural action; and

- Acting with maximum diligence when representing the Government of the Republic of Moldova before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

V. Documents necessary for selection.

The package of documents submitted with the Committee must include the following documents in original, drafted in the national language of the Republic of Moldova or translated in the manner established by law:

a) letter of intention addressed to the Committee

b) documents that prove the legal capacity for practicing law:

-for lawyer(s) and the law office(s) from the Republic of Moldova: copies of identification act(s), attorney’s license and/or the attorney’s license of all members of the office, and a copy of Fiscal Code Certificate issued by local fiscal offices:

-for foreign lawyer(s)/law office(s): copies of registration, constituent acts or other attestations, professional membership acts etc., in accordance with the legislation of the respective state;

c) Curriculum Vitae of the national/foreign lawyer(s)/law office(s) that must include a general description of the candidate and professional experience;

d) The legal background and the professional experience of the law office/associated law office, irrespective whether it is local of foreign;

e) The relevant documents confirming that the local/foreign lawyer or associated law office/ foreign law office hold a Professional Liability Insurance;

f) The offer shall include legal costs calculated in US dollar (USD). The office must indicate the maximum amount that can be charged for the representation of the interests of the Republic of Moldova until the final solution of the case by the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

The offer shall include both attorney's fees and additional costs (e.g. all the taxes in accordance with the current legislation, for the purpose of performance of legal services, including travel costs, hotels and other costs).

The price structure for the legal services shall be presented in a table nominating each member of the working staff, the estimated number of working hours / the fees per hour, and the total amount estimated for legal services.

The amount for additional expenses shall be included in a separate table.

The price for the legal services shall be indicated in US dollar (USD).

VI. The following candidates will not be considered in the selection proceedings

- candidates who have a legal experience of less than 3 years;

- candidates who submitted an incomplete package of required documents or whose documents do not fulfill the above-mentioned requirements;

- candidates who did not submit the package of required documents within the deadline indicated at p. VIII

VII. The candidates are not required to pay the participation fee.

VIII. Deadline for receipt and registration of documents related to the dispute: 15 August, 2022, 09.00 A.M., at the address: Ministry of Justice of the Republic of Moldova: MD - 2012, Chisinau, str. 31 August 1989, no. 82, floor. 1, off.128 (secretariat) tel. + (373) 69549145. Contact person is Daniel PANTEA, e-mail: daniel.pantea@justice.gov.md.

The offers shall be submitted in a sealed envelope, either by courier or by post services, at the address and within the deadline indicated above.

Name of the candidate "____________"

Participation at the selection for representing the interests of the Republic of Moldova

To not be opened until 15 August 2022, 10:00 A.M. To be opened by the Selection Committee only

Offers submitted by e-mail will not be examined and will be returned.

IX. The offer shall be available for 60 days, starting from the deadline mentioned above.

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31