Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova

You are here

Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova

în condiţiile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 216-220), şi în corespundere cu Ordinul ministrului justiției nr.213 din 2 septembrie 2022 cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine și desemnarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj  internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acțiunea înaintată de Republica Moldova împotriva OOO „МАКСГРУП”, intervenient accesoriu ÎCS “SDY-Invest Grup” SRL cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi revendicarea bunurilor, pendinte în faţa Curţii de Apel din regiunea Odessa, Ucraina.

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a depus o cerere de chemare în judecată împotriva OOO „МАКСГРУП”, intervenient accesoriu ÎCS “SDY-Invest Grup” SRL prin care solicită recunoașterea dreptului de proprietate și revendicarea bunurilor ceaparţincomplexuluisanatorial “Moldova” din or. Odessa, Ucraina.

Prin hotărîrea din 19 decembrie 2019 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina, acţiunea fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Nefiind de acord cu hotărîrea în cauză, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a declarat apel care se află spre examinare la Curtea de Apel din regiunea Odessa, Ucraina.

 

I. Data, ora şi locul desfășurării concursului

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir.104 pe data de 26 septembrie 2022, ora  10.30. Participanţii la concurs sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

 

II. Cerinţe faţă de candidat

-          la concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în instanţele judecatoreşti din Ucraina;

-          în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

-          are experienţă de reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina;

-          să prezinte o declarație pe propria răspundere aferentă lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu;

-          să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul recunoaşterii dreptului de proprietate;

-          cunoaşterea limbei de lucru a instanţelor judecătoreşti din Ucraina.

III. Evaluarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:

-          are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;

-          a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în fața instanţelor judecătoreşti din Ucraina;

-          are o ofertă de preţ rezonabilă.

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor

-          acordarea de asistenţă juridică în acțiunea înaintată de Republica Moldova împotriva OOO „МАКСГРУП”, intervenient accesoriu ÎCS “SDY-Invest Grup” SRL cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi restituirea bunurilor, pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina.

-          analizarea materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina;

-          participarea, în calitate de reprezentant al Republicii Moldova pe cauza sus-numită în fața instanţelor judecătoreşti din Ucraina;

-          formularea, redactarea, completarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;

-          consultarea cu Republica Moldova (Agenţia Proprietăţii Publice) a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;

-          informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;

-          depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

-          contestarea şi reprezentarea intereselor Republicii Moldova în instanţa ierarhic superioară.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs

Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba romană sau traduse în modul stabilit de legislaţie:

a)      cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;

b)      documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

-          pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova: copiile buletinului de identitate, licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatului de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;

-          pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine: actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine și dovada parteneriatului cu un cabinet/birou asociat de avocați din Republica Moldova;

c)      curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;

d)      prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi, companiei de avocaţi locale şi străine;

e)      documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;

f)       oferta de preţ pentru serviciile prestate în care se va indica, în dolari SUA, suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie, pînă la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cazului în fața instanţelor judecătoreşti din Ucraina.

Preţul total propus va include atît mărimea onorariilor, cît şi valoarea cheltuielilor suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).

Structura preţului pentru onorariile solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful/onorariul per oră, şi suma preţului total al acestor onorarii.

Structura preţului pentru cheltuielile suplimentare va fi prezentat separat în formă de tabel.

VI. Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii

-          care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;

-          care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;

-          care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VII.

VII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs

26 septembrie 2022, ora 10.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: MD – 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  et. 1,  bir. 104 (secretariat), tel. + (373 22) 201-431.

Persoana de contact: Daniel PANTEA, secretar al Comisiei de selectare, tel (022) 20-14-07, e-mail:daniel.pantea@justice.gov.md.

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant “________________________”

Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

A nu se deschide pînă la orele 10.30, ora Chişinăului, 26 septembrie 2022. A se deschide doar de Comisiei de selectare.

Ofertele prezentate prin poştă electronică nu vor fi examinate şi se vor restitui.

VIII. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31