ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului de selectare a membrilor supleanți a câte un reprezentant al societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor și Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești și un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

You are here

ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului de selectare a membrilor supleanți a câte un reprezentant al societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor și Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești și un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

În conformitate cu prevederile art. 67 alin.(2) și alin. (3) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și pct.20 din Regulamentul Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.48/2019 și  în temeiul prevederilor art.22 alin.(2) din Legea nr.113/2010 privind executorii judecătorești și pct.38 din Regulamentului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.478 din 03.05.2016, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr.953 din 04.10.2016, Ministerul Justiției anunță concurs repetat pentru selectarea în calitate de membru supleant din rândul societății civile în componența Colegiului disciplinar al notarilor și selectarea membrului supleant a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și cel al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești.

 

 

Selectarea  reprezentantului  societății civile în calitate de membru supleant în Colegiul disciplinar al notarilor:

 

I.                    Cerințele față de candidați:

• reputație ireproșabilă;

• studii superioare în domeniul dreptului;

• vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani;

• în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

• nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

• cunoaște limba de stat.

 

II.                 Candidații urmează să depună personal, la adresa indicată mai jos, dosarul de concurs care va conține:

• cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

• curriculum vitae (CV);

• copia buletinului de identitate;

• copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;

• copia actului ce confirmă vechimea în muncă;

• declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;

• scrisoare de motivație;

• scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
• declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

• acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

 

Criteriile de selecţie a reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și cel al

societății civile în calitate de membru supleant  în  Colegiul disciplinar al executorilor

judecătorești: 

            La funcţia de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

a)      are reputație ireproșabilă;

b)      nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate;

c)      desfășoară activitate pedagogică în instituții de învățământ superior în domeniul dreptului cel puţin în ultimii 3 ani;

d)      deţine competenţă profesională;

e)      nu are antecedente penale;

f)       nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;

g)      nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani.

La funcţia de reprezentant al societăţii civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:

a)      are reputație ireproșabilă;

b)      are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani cumulativ;

c)      deține diploma de licență sau echivalentul acesteia;

d)      nu are antecedente penale;

e)      nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv;

f)       nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani;

g)      nu exercită şi nu a exercitat pe parcursul ultimului an activitate de administrator al procesului de insolvabilitate.

Dosarele de participare la concurs se depun personal,  prin poştă sau prin  adresa electronică în termenul indicat în informația cu privire la condiţiile de desfășurare a concursului.

Dosarele de participare la concurs trebuie să conțină:

a)      cererea de participare la concurs și datele de contact;

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copia diplomei de studii superioare;

d)      curriculum vitae;

e)      cazierul judiciar;

f)       copia carnetului de muncă (după caz);

h)      declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc în ultimii 3 ani și nu are rude sau afini din rândul executorilor judecătorești până la gradul IV inclusiv.

NOTĂ: Originalele documentelor se prezintă la solicitarea Comisiei de selecție pentru a verifica veridicitatea copiilor documentelor prezentate. Dosarul de participare, care nu conține toate materialele indicate  se restituie candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate şi dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestora.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs 03 mai 2022.    

Persoana responsabilă de primire a dosarelor:

Golovco Veronica
telefon de contact - (022)201472
e-mail:
veronica.golovco@justice.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, Ministerul Justiției (bir. 319)

Agenda publică

Decembrie 2022

L M M J V S D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31